Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Toepasselijkheid
  Op alle offertes, leveringen en werkzaamheden zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking ondertekend door onze afgevaardigde-beheerder. Iedere afwijking dient strikt geïnterpreteerd te worden. Ons eventueel stilzwijgen, zal in geen enkel geval, als een stilzwijgende aanvaarding kunnen beschouwd worden van andere voorwaarden.
   
 2. Al onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de firma te 3530 Houthalen, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum zonder korting, behoudens andersluidend beding.
   
 3. Offertes, levertijden en andere termijnen
  Al onze offertes zijn vrijblijvend. Behalve in geval van uitdrukkelijke, andersluidende geschreven overeenkomst, zijn onze leveringstermijnen of andere termijnen enkel verstrekt ten titel van aanduiding. Dit betekent dat, indien ze niet zouden nageleefd worden, de koper de bestelling niet zal mogen opzeggen, noch eender welke schadevergoeding opeisen. Worden in het algemeen beschouwd als overmacht, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door ons verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitengewone verzwaring veroorzaken van de door ons aangegane verplichtingen en ontheffen ons van iedere aansprakelijkheid en stellen ons in de mogelijkheid om, naargelang het geval, de overeenkomst te verbreken, de verbintenis op te schorten of te verminderen, zonder dat dit kan aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. Worden als dusdanig beschouwd: oorlog, staking, lock-out zowel bij ons als bij onze toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking der transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkende maatregelen opgelegd door de overheid. Deze opsomming is niet beperkend. Aan bestellingen en opdrachten kunnen tegenover ons geen rechten worden ontleend tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
   
 4. Orderbevestiging
  Indien de afnemer zich met de inhoud van de orderbevestiging niet kan verenigen, dient hij zijn bezwaren binnen de 7 dagen na ontvangst ervan schriftelijk bij ons in te dienen, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven. Afspraken, overeenkomsten of toezeggingen, afwijkend van de inhoud der orderbevestiging of van deze voorwaarden, worden slechts dan geacht te zijn gemaakt, indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
   
 5. Annulering der orders
  Indien de koper een order annuleert is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering reeds gemaakte kosten.
   
 6. De vastheid der inktkleuren wordt niet gewaarborgd. Een afwijking mag nooit de weigering van de koopwaren rechtvaardigen noch de vraag naar prijsvermindering. De tinten en de zuiverheid van polyethyleen kunnen verschillen van de ene fabricage tot de andere. Wij kunnen ons er niet toe verbinden steeds polyethyleen van dezelfde tint te leveren, noch met dezelfde zuiverheid als deze van de stalen. Een gering verschil van maximum 10% in de vorm, de grootte, de kwaliteit, of de dikte rechtvaardigt geenszins klacht of weigering. Ten gevolge van de elasticiteit van polyethyleen is er een lengte- en breedtetolerantie tot 15 mm voorzien.
   
 7. Bij de fabricage van onze producten zal een hoeveelheid van 2% slechte exemplaren als normaal beschouwd worden. Bovendien zal een afwijking van min of meer 10% op de bestelde hoeveelheden steeds aanvaard worden door de koper. Deze afwijking wordt 20% voor bestellingen van 10.000 stuks of minder. De producten die per gewicht verkocht worden, worden bruto voor netto gefactureerd.
   
 8. Onze verantwoordelijkheid reikt niet verder dan de technische kenmerken eigen aan de bestelde producten. Speciale vereisten zoals o.a. geschiktheid voor specifieke verpakkingsdoeleinden en temperatuurbestendigheid dienen vooraf uitdrukkelijk bij de bestelling door de opdrachtgever bekend gemaakt te worden. Deze opsomming is niet beperkend. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van incorrecte opslag of incorrect gebruik der gefabriceerde goederen door de klant.
   
 9. De klant die een druk- of reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt, gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de drukker, al de verantwoordelijkheid tegenover derden. Alle ontwerpen, logo’s, tekeningen, composities, lay-outs e.d.m. door ons ontworpen zijn beschermd door de wet van 30.06.1994 en blijven onze eigendom. Het feit dat de klant in de kosten tot de totstandkoming participeert, verleent hem niet het eigendomsrecht, enkel het gebruiksrecht. Zonder de schriftelijke toelating van ALPAGRO Packaging mag dit gebruiksrecht niet overgedragen worden aan derden, en mogen de ontwerpen, logo’s, tekeningen, composities, lay-outs e.d.m. noch gekopieerd worden, noch medegedeeld worden, noch uitgevoerd worden door derden. Dit geldt tevens voor varianten en evenzeer voor ontwerpen die bij ALPAGRO Packaging niet tot uitvoering komen. Bij vaststelling van inbreuk zal de forfaitaire schade, begroot op of 1.250 euro per ontwerp e.d.m. van rechtswege gefactureerd worden.
   
 10. De klachten moeten bij aangetekend schrijven worden ingediend binnen de acht dagen vanaf inontvangstneming der geleverde goederen.
   
 11. Eigendomsvoorbehoud
  De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
   
 12. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2% met een minimum intrestvoet van 12%.
   
 13. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 14% met een minimum van of 50 euro en een maximum van of 1.500 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
   
 14. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
   
 15. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
   
 16. In geval van betwisting, geschil of acties van gelijk welke aard en om gelijk welke reden en ongeacht de wijze van betaling, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
   
 17. Gezien de voortdurende stijging van de behandelings- en verzendingskosten zien wij ons verplicht een bedrag van of 15 euro in rekening te brengen en dit voor alle bestellingen beneden de of 150 euro, exclusief BTW tenzij de goederen afgehaald worden.